Ośrodek Wsparcia Ekologicznego

Ośrodek Wsparcia Ekologicznego powstał jako inicjatywa Funduszu Partnerstwa, by merytorycznie wspierać beneficjentów programów dotacyjnych Funduszu Partnerstwa.

Ośrodek Wsparcia Ekologicznego jest odpowiedzialny za wspieranie małych organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizowaniu projektów proekologicznych, które angażują i aktywizują społeczności lokalne do działania.

Dzięki Ośrodkowi Wsparcia Fundusz Partnerstwa udostępnia swoim beneficjentom know-how i wspiera ich w planowaniu, realizowaniu i promowaniu projektów.

Ośrodek Wsparcia uczestniczy w procesie pozyskiwania partnerów i budowania współpracy na szczeblu lokalnym. Udostępnia także informacje na temat modelowych projektów, służy ekspercką wiedzą w dziedzinie ochrony środowiska. Prowadzi także mentoring i coaching dla liderów lokalnych organizacji.

Ośrodek Wsparcia Ekologicznego pomaga także organizacjom, które chcą realizować swoje projekty w obszarze turystyki zrównoważonej. Działania te są prowadzone w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas realizacji Programu Greenways w Polsce.

 

Działania podjęte w ramach Ośrodka Wsparcia Ekologicznego

 

“Greenways w Europie Środkowo-Wschodniej – możliwości współpracy międzynarodowej”

12 grudnia 2008 w Krakowie w siedzibie Funduszu Partnerstwa (ul. Św. Krzyża 5/6) odbyło się szkolenie i spotkanie pt. “Greenways w Europie Środkowo-Wschodniej – możliwości współpracy międzynarodowej”. Specjalnym gościem szkolenia była Dyrektorka Stowarzyszenia Great Baikal Trail z Rosji (www.greatbaikaltrail.org) Elena Chubakova, która przedstawiła doświadczenia i działania swojej organizacji podejmowane na rzecz rozwoju ekoturystyki, aktywizacji lokalnych społeczności Bajkału oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Szczególnie interesujące aspekty tej prezentacji dotyczyły finansowania działań organizacji oraz włączania w projekty kilkudziesięciu wolontariuszy rocznie, zarówno miejscowych ludzi jak i wolontariuszy z różnych stron świata (Europa, USA, Australia). Elena Chubakova pokazała także 2 filmy prezentujące region Baikału oraz inicjatywy proekologiczne jej organizacji.
Ważną częścią spotkania była dyskusja na temat możliwości międzynarodowej współpracy i pozyskiwania środków finansowych na projekty międzynarodowe związane z ekoturystyką i zielonymi szlakami – greenways.
Szkoleniu towarzyszyła wizyta studyjna pokazująca zielone szlaki – greenways w Krakowie oraz miejski system wypożyczania rowerów w Krakowie – BIKEONE.pl.

Strategiczne spotkanie koordynatorów lokalnych Bursztynowego Szlaku

5-6 grudnia 2008 r. w Lanckoronie (woj. małopolskie) odbyło się szkolenie oraz doroczne strategiczne spotkanie koordynatorów lokalnych Bursztynowego Szlaku Greenways Budapeszt-Kraków-Gdańsk. Jednym z głównych celów zjazdu jest wypracowanie planu partnerskiej współpracy na Bursztynowym Szlaku oraz promocji Szlaku w roku 2009. W trakcie spotkania dyskutowano następujące zagadnienia:

  • prezentacje podsumowujące działania na Bursztynowym Szlaku w 2008 przygotowane przez Koordynatorów,
  • prezentacja o historii i założeniach Programu Bursztynowy Szlak Greenways przygotowana przez Dominikę Zarębę,
  • zakres zadań Koordynatorów lokalnych Bursztynowego Szlaku oraz ustalenie koordynatorów odcinków,
  • Koncepcje finansowania działań na Szlaku - przedstawienie różnych strategii pozyskiwania funduszy na oznakowanie i działania na Szlaku (współpraca z LGD i wpisywanie Szlaku w Strategię Rozwoju LGD, RPO) wypracowanych przez koordynatorów w mazowieckim i świętokrzyskim,
  • Strategia współpracy koordynatorów i GP z Urzędami Marszałkowskimi, w kontekście oznakowania i infrastruktury Szlaku oraz wpisywania Szlaku w strategie rozwoju województwa oraz w lokalne programy operacyjne oraz w zakres tematyki w konkursach na turystykę w urzędach marszałkowskich,
  • Rozwijanie inicjatyw lokalnych na Szlaku, np. Questing, ekomuzea, warsztaty, inne inicjatywy związane z dziedzictwem,
  • Strona internetowa Bursztynowego Szlaku powstająca w ramach projektu FIO – współuczestnictwo koordynatorów poszczególnych odcinków w tworzeniu zawartości strony, wprowadzanie obiektów na Mapę Szlaku, wprowadzanie aktualności, kalendarium imprez, rss,
  • Certyfikat Przyjazny Rowerom na Szlaku.

Spotkaniu towarzyszyła wizyta studyjna po Ekomuzeum "Lanckorona". Uczestnicy wzięli też udział w Festiwalu Zimowym "Anioł w Miasteczku" odbywającym się co roku w Lanckoronie na Bursztynowym Szlaku.

Organizatorami spotkania byli Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym "Na Bursztynowym Szlaku", ważnym partnerem i koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku w Małopolsce.

Warsztaty Grupy Fokusowej

06,11,2008r.W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się drugi warsztat Grupy Fokusowej nt. włączania obszarów Natury 2000 w rozwój ekoturystyki. Spotkanie pogłębiło temat ekoturystyki, zapewniło uczestnikom wymianę informacji i zidentyfikowało zagadnienia związane z jej rozwojem na obszarach chronionych. Zebranie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowania partnerstwa w przyszłości umożliwią organizacjom przekraczanie zidentyfikowanych barier.

Praktyczne funkcjonowanie Zielonych Szlaków Grenways

W dniach 21 - 23 października 2008 r. odbył się warsztat prezentujący praktyczne funkcjonowanie Zielonych Szlaków Grenways. Uczestnicy zapoznali się z metodologią tworzenia szlaków, kreowania i promocji ekologicznych produktów turystycznych. Zaprezentowano zasady wykorzystania lokalnego potencjału i wspierania społeczności lokalnych, które są tworzone w oparciu o zasoby miejscowe – usługi turystyczne, ofertę kulturalną regionu, lokalne produkty i miejsca ich sprzedaży oraz inicjatywy społeczne mające na celu ochronę przyrody, krajobrazu i dziedzictwa.

„Przyjazny rowerom– nowy certyfikat jakości w turystyce zrównoważonej”

Kolejnym spotkaniem dotyczącym certyfikatu „Przyjazny rowerom” było zorganizowane dnia 9 października 2008 r. w Ustroniu szkolenie pt. „Przyjazny rowerom– nowy certyfikat jakości w turystyce zrównoważonej”.

Celem szkolenia było zapoznanie gości z systemem certyfikacji „Przyjazny Rowerom” jako istotnego elementu promocji turystyki przyjaznej dla środowiska.
Zaproszeni goście w swych prezentacjach poinformowali o efektach realizacji projektu MTB Beskidy w ramach którego wdrażany jest certyfikat dla obiektów przyjaznych kolarzom. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też o rozwoju ekoturystyki na szlaku Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways. Na Śląsku Cieszyńskim.
Po prezentacji założeń systemu certyfikacji rozpoczęła się dyskusja na temat konkretnych działań, które można podjąć wspólnie w ramach promocji i rozwoju programu „Przyjazny Rowerom” na terenie Śląska Cieszyńskiego.
Ustalono, iż partnerami współpracującymi przy certyfikacji na obszarze swego działania będą:

* Urząd Gminy Istebna;
* Urząd Miasta i Gminy w Ustroniu;
* Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia
* Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" – Reprezentant Euroregionu „Śląsk Cieszyński” na Polskę.

Szkolenie audytorów certyfikatu „Przyjazny Rowerom”

08,10,2008r.-Szkolenie audytorów certyfikatu „Przyjazny Rowerom”. Na spotkanie przybyły osoby z różnych regionów Polski reprezentujące kilkanaście stowarzyszeń i instytucji.
Zaproszeni prelegenci wprowadzili uczestników w problematykę turystyki rowerowej jako formy turystyki zrównoważonej.
W ramach szkolenia zaprezentowano szczegółowo zasady funkcjonowania systemu certyfikacji „Przyjazny Rowerom”. Prześledzono i omówiono kategorie oraz kryteria certyfikatu. Uczestnicy zapoznali się z wymaganą dokumentacją procesu certyfikacji. W trakcie szkolenia dyskutowano nad zasadami współpracy pomiędzy audytorami a administratorem certyfikatu. Wypracowano wspólnie ewentualne sposoby współpracy, które będą sukcesywnie wdrażane.
W ramach szkolenia status akredytowanego audytora certyfikatu „Przyjazny Rowerom” uzyskało 25 osób

„Przyjazny rowerom" – nowy certyfikat jakości w turystyce

W dniu 1 października 2008 w Bielsku-Białej odbyły się zorganizowane przez Fundusz Partnerstwa warsztaty pt. „Przyjazny rowerom– nowy certyfikat jakości w turystyce, perspektywa rozwoju szlaku Kraków-Morawy-Wiedeń GREENWAYS”. Współgospodarzami spotkania były Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie „Region Beskidy”, koordynator szlaku Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways w Regionie Bielskim.
Celem warsztatów było zapoznanie gości z systemem certyfikacji „Przyjazny Rowerom” oraz zidentyfikowanie możliwości działań na szlaku Greenways wykorzystujących certyfikat.
Zaproszeni goście w swych prezentacjach poinformowali o stanie i możliwościach rozwoju turystyki rowerowej w Regionie Bielskim oraz o działaniach na szlaku Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways. Po prezentacji założeń systemu certyfikacji rozpoczęła się dyskusja na temat konkretnych działań wdrażających program „Przyjazny Rowerom” w Bielsku i okolicach.
W dyskusji zwracano uwagę na dużą rolę w rozwoju ekoturystyki jaką może odegrać w przyszłości certyfikat. Lokalni partnerzy uznali za ważne, głębsze zainteresowanie się tym tematem i konieczność podjęcia działań promocyjnych w swoim regionie. Ustalono, iż partnerami współpracującymi przy certyfikacji na obszarze swego działania będą:
• „Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów”;
• Stowarzyszenie „Region Beskidy” – reprezentant „Euroregionu Beskidy” na Polskę;
• Powiat Bielski.
Przedstawiciele tych organizacji i instytucji zostali zaproszeni na seminarium w Krakowie w ramach którego odbędzie się szkolenie audytorów certyfikatu „Przyjazny Rowerom”.

Koniec