Misja Funduszu Partnerstwa

Wspieramy działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, przyznając dotacje małym lokalnym organizacjom pozarządowym, instytucjom i społecznościom lokalnym.

Aktywizujemy społeczności lokalne do podejmowania i wdrażania inicjatyw, promujących dobre rozwiązania ekologiczne. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, że to najskuteczniejsza droga do aktywizacji lokalnych organizacji i tworzenia trwałych rozwiązań, które przyczyniają się do ochrony klimatu i promowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Główne kierunki działań:

1. Wspieramy partnerskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska oraz zwiększamy zdolność do działania małych organizacji pozarządowych

Zobacz – Fundusz Kropli Beskidu

Inicjatywy obywatelskie wspieramy nie tylko finansowo. Na każdym etapie – od planowania działań i pisania wniosku, aż po dotację i jej rozliczenie - służymy pomocą merytoryczną i doradczą.

Uczymy mniejsze podmioty pozyskiwać fundusze od innych podmiotów – przede wszystkim zdobywania środków Unii Europejskiej.

Tworzymy sieć współpracy między społecznością lokalną a organizacjami pozarządowymi, władzami gmin i powiatów oraz przedsiębiorcami.

Nieustanie doskonalimy instrumenty wsparcia, dbamy o ich wysoką jakość i efektywność.

Każdego roku Fundusz Partnerstwa przeznacza na dotacje od 600 do 800 tys. złotych.

Działania te realizujemy poprzez dotacje oraz wsparcie merytoryczne i techniczne.


2. Uczestniczymy w partnerskich programach, w których pełnimy rolę zarządcy programem dotacyjnym.

Zobacz – Szkoły dla Ekorozwoju
Zobacz – Zielone Szlaki Greenways

Fundacja Fundusz Partnerstwa jest doświadczonym operatorem dotacyjnym. Rozwijając własne programy dotacyjne, uczestniczymy także jako partner innych organizacji pozarządowych i fundacji.

Korzystając z know-how Funduszu Partnerstwa w zakresie planowania i wdrażania procedur grantodawczych, zarządzamy procesem dotacyjnym.

Służymy także wsparciem merytorycznym i doradczym dla instytucji, które w ramach swojej działalności planują uruchomić własne programy dotacyjne.

 

3. Uruchomiliśmy pilotażowy program pożyczkowy – Fundusz Pożyczkowy dla Grup Partnerskich (FPGP).

Program działa jako mechanizm wsparcia organizacji pozarządowych, które są skupione w Krajowej Sieci Grup Partnerskich.

Fundusz działa na rzecz zrównania szans małych organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków na realizację projektów.

Fundusz Pożyczkowych dla Grup Partnerskich daje możliwość organizacjom pozarządowym zdobywania funduszy na projekty, które wymagają prefinansowania kosztów.

Program ten jest odpowiedzią na trudności, z jakimi borykają się małe organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu kredytów komercyjnych lub niekwalifikowaniem kosztów kredytów przez grantodawców.