Fundusz Pożyczkowy - Zasady

Zasady Funduszu Pożyczkowego dla Grup Partnerskich


Przeznaczenie pożyczki.
Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na prefinansowanie kosztów związanych z wdrażaniem zatwierdzonych w formie podpisanej umowy przez odpowiednie instytucje finansujące, projektów realizowanych w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody bądź rozwoju zrównoważonego.


Oprocentowanie pożyczki
Pożyczka jest nieoprocentowana.


Koszty związane z otrzymaniem pożyczki
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki. Podatek od zawarcia umowy pożyczki wynosi 2% kwoty pożyczki.


Okres na jaki udzielana jest pożyczka.
Pożyczka udzielana jest na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W uzasadnionych sytuacjach na wniosek pożyczkobiorcy czas wykorzystania pożyczki może zostać przedłużony.


Przepływ środków
Sposób i terminy przepływu środków będą określone w umowie uwzględniającej zapotrzebowanie i specyfikę realizowanego projektu. Pożyczka może być przekazywana i spłacana w ratach lub w całości.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki
Organizacja ubiegająca się o pożyczkę musi wskazać realne źródło jej spłaty, przedstawiając stosowną umowę na finansowanie projektu, którego dotyczy pożyczka.