Fundusz Pożyczkowy - Cel

Cel


Celem Funduszu Pożyczkowego dla Grup Partnerskich jest wypracowanie optymalnego modelu współpracy z Grupami Partnerskimi w zakresie pomocy w prefinansowaniu realizowanych przez nie projektów na rzecz rozwoju zrównoważonego. Fundusz ma zwiększyć zdolność organizacji pozarządowych do realizacji ich działań statutowych, podejmowanych w ramach i na rzecz Grup Partnerskich. Cel ten będzie realizowany przez udzielanie przez Fundusz nieoprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, które umożliwią realizację przewidzianych w projektach zadań do czasu uzyskania przez pożyczkobiorcę refundacji kosztów.
Istotnym walorem modelu działania Funduszu Pożyczkowego będzie możliwość podnoszenia sprawności działania organizacji (w tym usprawnienia gospodarki finansowej a zwłaszcza poprawy płynności organizacji zaciągającej pożyczkę).