Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy dla Grup Partnerskich (FPGP) jest pilotażowym programem pożyczkowym uruchomionym przez Fundusz Partnerstwa we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Fundusz jest tworzony jako mechanizm wsparcia organizacji pozarządowych skupionych w Krajowej Sieci Grup Partnerskich, zrównania ich szans w stosunku do innych podmiotów w pozyskiwaniu środków na realizację projektów, głównie finansowanych na zasadzie refundacji kosztów. Proponowana forma pomocy dla Grup Partnerskich jest uzasadniona wzrastającymi potrzebami w tym zakresie oraz trudnościami w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe kredytu komercyjnego lub niekwalifikowaniem kosztów kredytu przez grantodawców.

 


Cel


Celem Funduszu Pożyczkowego dla Grup Partnerskich jest wypracowanie optymalnego modelu współpracy z Grupami Partnerskimi w zakresie pomocy w prefinansowaniu realizowanych przez nie projektów na rzecz rozwoju zrównoważonego. Fundusz ma zwiększyć zdolność organizacji pozarządowych do realizacji ich działań statutowych, podejmowanych w ramach i na rzecz Grup Partnerskich. Cel ten będzie realizowany przez udzielanie przez Fundusz nieoprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, które umożliwią realizację przewidzianych w projektach zadań do czasu uzyskania przez pożyczkobiorcę refundacji kosztów.
Istotnym walorem modelu działania Funduszu Pożyczkowego będzie możliwość podnoszenia sprawności działania organizacji (w tym usprawnienia gospodarki finansowej a zwłaszcza poprawy płynności organizacji zaciągającej pożyczkę).

 


Uprawnieni do uzyskania pożyczki z Funduszu Pożyczkowego GP


Do uzyskania pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla Grup Partnerskich uprawnione są organizacje pozarządowe zrzeszone w Krajowej Sieci Grup Partnerskich, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają osobowość prawną (np. fundacja, stowarzyszenie),
 • nie działają dla zysku,
 • mają w swoich celach statutowych działanie na rzecz ochrony środowiska, ochrony przyrody lub rozwoju zrównoważonego.

Warunki ubiegania się o pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego GP


O pożyczkę ubiegać się mogą uprawnione organizacje, które:

 • wskażą przyczynę zachwiania płynności finansowej oraz uzasadnią, jak przyznana pożyczka wpłynie na poprawę sytuacji organizacji w tym zakresie,
 • jednocześnie wykażą zdolność i wiarygodne źródło spłaty pożyczki (np. podpisana umowa dotacyjna).

Zasady Funduszu Pożyczkowego dla Grup Partnerskich


Przeznaczenie pożyczki.
Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na prefinansowanie kosztów związanych z wdrażaniem zatwierdzonych w formie podpisanej umowy przez odpowiednie instytucje finansujące, projektów realizowanych w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody bądź rozwoju zrównoważonego.


Oprocentowanie pożyczki
Pożyczka jest nieoprocentowana.


Koszty związane z otrzymaniem pożyczki
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki. Podatek od zawarcia umowy pożyczki wynosi 2% kwoty pożyczki.


Okres na jaki udzielana jest pożyczka.
Pożyczka udzielana jest na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W uzasadnionych sytuacjach na wniosek pożyczkobiorcy czas wykorzystania pożyczki może zostać przedłużony.


Przepływ środków
Sposób i terminy przepływu środków będą określone w umowie uwzględniającej zapotrzebowanie i specyfikę realizowanego projektu. Pożyczka może być przekazywana i spłacana w ratach lub w całości.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki
Organizacja ubiegająca się o pożyczkę musi wskazać realne źródło jej spłaty, przedstawiając stosowną umowę na finansowanie projektu, którego dotyczy pożyczka.

 


Wymagane dokumenty


Organizacja ubiegająca się o udzielenie pożyczki zobowiązana jest dostarczyć następujące dokumenty:

1. wniosek o udzielenie pożyczki (według wzoru Funduszu Partnerstwa),
2. plan działań wraz z harmonogramem i planem finansowym projektu,
3. dokument potwierdzający realne źródło spłaty pożyczki w formie umowy o finansowanie projektu,
4. zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne i finansowe organizacji za rok poprzedni,
5. aktualny plan finansowy organizacji,
6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 6 miesięcy),
7. aktualny statut organizacji,
8. REGON i NIP.


Procedury ubiegania się i przyznawania pożyczki

I. Złożenie wniosku. Organizacja ubiegająca się o pożyczkę składa w siedzibie Funduszu Partnerstwa wszystkie wymagane dokumenty, uzasadniając potrzebę otrzymania pożyczki.

II. Sprawdzenie wniosku. Fundusz Partnerstwa sprawdza dostarczoną przez wnioskującą organizację dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym oraz dokonuje szczegółowej analizy organizacji na podstawie otrzymanych dokumentów. Fundusz Partnerstwa w razie potrzeby może:

 • poprosić organizację o dodatkową dokumentację,
 • poprosić organizację o zgodę na kontakt z instytucją finansującą, której środki mają stanowić zabezpieczeniem spłaty pożyczki,
 • zaproponować spotkanie w siedzibie organizacji lub Funduszu.

III. Rozpatrzenie wniosku. Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest przez Zarząd Funduszu Partnerstwa na podstawie opinii udzielonych przez Komisję Dotacyjną Funduszu oraz Zarządu Fundacji Partnerstwa dla Środowiska.
Procedura rozpatrywania wniosku od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów aplikacyjnych trwa od 2 do 6 tygodni.
Fundacja może odmówić udzielenia pożyczki bez podania przyczyn odmowy.

IV. Zawarcie umowy udzielenia pożyczki.
Umowa i zabezpieczenia spłaty pożyczki
Fundusz Partnerstwa zawiera z pożyczkobiorcą umowę udzielenia pożyczki, określającą m.in. warunki i terminy wypłaty i zwrotu pożyczki oraz kary za nieterminową spłatę lub wykorzystanie pożyczki niezgodne z jej przeznaczeniem.

Fundusz przyjmuje następujące możliwe rodzaje zabezpieczenia spłaty pożyczki:

 • weksel in blanco z klauzulą „zapłacimy bez protestu”, podpisany przez osoby, które zgodnie z wyciągiem z KRS upoważnione są do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji.
 • cesja wierzytelności, stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach, która wiąże się z zawarciem umowy cesji,
 • inne uzgodnione zabezpieczenia.

Fundusz Partnerstwa może wymagać zastosowania wszystkich w/w form zabezpieczenia łącznie.
W przypadku niespłacenia pożyczki w określonym w umowie terminie pożyczkobiorca zostanie obciążony odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w spłacie pożyczki.
W razie konieczności egzekwowania spłaty pożyczki w drodze postępowania sądowego weksel zostanie uzupełniony o datę płatności i zrealizowany na kwotę niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami za zwłokę w spłacie oraz kosztami działań prawnych podjętych w celu egzekucji należności.
Umowa udzielenia pożyczki stanowi jednocześnie deklarację wekslową.


Monitorowanie sposobu wykorzystania pożyczki
Wykorzystanie pożyczki będzie monitorowane przez Fundusz Partnerstwa na podstawie miesięcznych sprawozdań według wzoru dołączonego do umowy. Sprawozdania muszą być dostarczone do Funduszu Partnerstwa do 10 dnia kolejnego miesiąca.