Fundusz Pożyczkowy - Procedury

Procedury ubiegania się i przyznawania pożyczki

I. Złożenie wniosku. Organizacja ubiegająca się o pożyczkę składa w siedzibie Funduszu Partnerstwa wszystkie wymagane dokumenty, uzasadniając potrzebę otrzymania pożyczki.

II. Sprawdzenie wniosku. Fundusz Partnerstwa sprawdza dostarczoną przez wnioskującą organizację dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym oraz dokonuje szczegółowej analizy organizacji na podstawie otrzymanych dokumentów. Fundusz Partnerstwa w razie potrzeby może:

  • poprosić organizację o dodatkową dokumentację,
  • poprosić organizację o zgodę na kontakt z instytucją finansującą, której środki mają stanowić zabezpieczeniem spłaty pożyczki,
  • zaproponować spotkanie w siedzibie organizacji lub Funduszu.

III. Rozpatrzenie wniosku. Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest przez Zarząd Funduszu Partnerstwa na podstawie opinii udzielonych przez Komisję Dotacyjną Funduszu oraz Zarządu Fundacji Partnerstwa dla Środowiska.
Procedura rozpatrywania wniosku od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów aplikacyjnych trwa od 2 do 6 tygodni.
Fundacja może odmówić udzielenia pożyczki bez podania przyczyn odmowy.

IV. Zawarcie umowy udzielenia pożyczki.
Umowa i zabezpieczenia spłaty pożyczki
Fundusz Partnerstwa zawiera z pożyczkobiorcą umowę udzielenia pożyczki, określającą m.in. warunki i terminy wypłaty i zwrotu pożyczki oraz kary za nieterminową spłatę lub wykorzystanie pożyczki niezgodne z jej przeznaczeniem.

Fundusz przyjmuje następujące możliwe rodzaje zabezpieczenia spłaty pożyczki:

  • weksel in blanco z klauzulą „zapłacimy bez protestu”, podpisany przez osoby, które zgodnie z wyciągiem z KRS upoważnione są do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji.
  • cesja wierzytelności, stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach, która wiąże się z zawarciem umowy cesji,
  • inne uzgodnione zabezpieczenia.

Fundusz Partnerstwa może wymagać zastosowania wszystkich w/w form zabezpieczenia łącznie.
W przypadku niespłacenia pożyczki w określonym w umowie terminie pożyczkobiorca zostanie obciążony odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w spłacie pożyczki.
W razie konieczności egzekwowania spłaty pożyczki w drodze postępowania sądowego weksel zostanie uzupełniony o datę płatności i zrealizowany na kwotę niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami za zwłokę w spłacie oraz kosztami działań prawnych podjętych w celu egzekucji należności.
Umowa udzielenia pożyczki stanowi jednocześnie deklarację wekslową.


Monitorowanie sposobu wykorzystania pożyczki
Wykorzystanie pożyczki będzie monitorowane przez Fundusz Partnerstwa na podstawie miesięcznych sprawozdań według wzoru dołączonego do umowy. Sprawozdania muszą być dostarczone do Funduszu Partnerstwa do 10 dnia kolejnego miesiąca.