Fundusz Pożyczkowy - Dokumenty

Wymagane dokumenty


Organizacja ubiegająca się o udzielenie pożyczki zobowiązana jest dostarczyć następujące dokumenty:

1. wniosek o udzielenie pożyczki (według wzoru Funduszu Partnerstwa),
2. plan działań wraz z harmonogramem i planem finansowym projektu,
3. dokument potwierdzający realne źródło spłaty pożyczki w formie umowy o finansowanie projektu,
4. zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne i finansowe organizacji za rok poprzedni,
5. aktualny plan finansowy organizacji,
6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 6 miesięcy),
7. aktualny statut organizacji,
8. REGON i NIP.