Fundusz Pożyczkowy - Uprawnieni

Uprawnieni do uzyskania pożyczki z Funduszu Pożyczkowego GP


Do uzyskania pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla Grup Partnerskich uprawnione są organizacje pozarządowe zrzeszone w Krajowej Sieci Grup Partnerskich, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • posiadają osobowość prawną (np. fundacja, stowarzyszenie),
  • nie działają dla zysku,
  • mają w swoich celach statutowych działanie na rzecz ochrony środowiska, ochrony przyrody lub rozwoju zrównoważonego.

Warunki ubiegania się o pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego GP


O pożyczkę ubiegać się mogą uprawnione organizacje, które:

  • wskażą przyczynę zachwiania płynności finansowej oraz uzasadnią, jak przyznana pożyczka wpłynie na poprawę sytuacji organizacji w tym zakresie,
  • jednocześnie wykażą zdolność i wiarygodne źródło spłaty pożyczki (np. podpisana umowa dotacyjna).