Aktywizacja mieszkańców Doliny Popradu

W okresie od 1 lutego 2007 do 30 listopada 2007 zrealizowaliśmy program "Aktywizacja mieszkańców Doliny Popradu do działań pro - ekologicznych".

Głównym założeniem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców południowej części powiatu nowosądeckiego ( m. in. Krynicy-Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Rytro) w działania na rzecz ochrony środowiska poprzez przygotowanie nauczycieli do animowania lokalnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz podniesienie umiejętności liderów lokalnych organizacji pozarządowych. Działania te stały się odpowiedzią na potrzeby docelowych beneficjentów, zidentyfikowanych w trakcie realizowanego od trzech lat programu dotacyjnego „Fundusz Kropli Beskidu”.

Cele szczegółowe:

1. przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla nauczycieli 10 szkół podstawowych i gimnazjalnych dotyczących podstawowych zasad tworzenia i prowadzenia lokalnych programów środowiskowych dla grupy 10 osób;
2. przeprowadzenie na terenie objętym programem cyklu modelowych zajęć edukacyjnych dla młodzieży z zakresu ochrony zasobów wodnych;
3. przygotowanie organizacji pozarządowych i szkół do uczestnictwa w konkursie dotacyjnym organizowanym przez Fundusz Partnerstwa;
4. przeprowadzenie konkursu dotacyjnego na najlepsze inicjatywy wspierające działania przyczyniające się do ochrony zasobów wodnych;
5. promocja działań podejmowanych przez lokalne organizacje pozarządowe i szkoły.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu.

Wyjazd studyjny dla dziennikarz

W dniu 13 listopada została zorganizowana wizyta studyjna dla przedstawicieli mediów jako odpowiedź na zainteresowanie dziennikarzy działaniami Funduszu Partnerstwa i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na rzecz ekologii w szczególności na rzecz poszanowania dziedzictwa wodnego Beskidu Sądeckiego.

Ewaluacja projektów realizowanych na terenie Beskidu Sądeckiego

W październiku zostały przeprowadzone wizyty monitorujące miejsca realizacji projektów, które zostały sfinansowane dzięki dotacjom i pomocy merytorycznej Funduszu Partnerstwa. Były to m.in.: Głębokie, Piwniczna Zdrój, Wierchomla Wielka, Żegiestów, Tylicz oraz Krynica. Projekty te dotyczyły ekologii na rzecz poszanowania dziedzictwa wodnego Beskidu Sądeckiego. Zespół Funduszu wraz z przedstawicielem Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Krynicy poddał weryfikacji działania oparte na określonych wcześniej kryteriach (w jaki sposób projekty zostały zrealizowane i jakie są ich rezultaty). Ewaluacja pozwoliła na zidentyfikowanie słabych i mocnych stron przedsięwzięć oraz stała się narzędziem pomagającym w określeniu stopnia zgodności realizacji przedsięwzięć z przyjętymi założeniami.

Warsztaty dla uczniów z krynickich szkół

W dniach 22 - 24 października br. odbyły się w Krynicy Zdrój modelowe warsztaty w zakresie poszanowania zasobów wodnych dla 60 uczniów z trzech krynickich szkół. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów oraz przekazanie im praktycznej wiedzy na temat sposobów oszczędzania wody i korzyści, jakie są z tym związane.
W trakcie warsztatów uczniowie i nauczyciele mieli możliwość praktycznego zapoznania się z multimedialnym narzędziem – kalkulatorem internetowym, który umożliwia obliczanie korzyści płynących z oszczędzania wody. Uczniowie prowadzili także monitoring zużycia wody. Zostaną również wyposażeni w komplety perlatorów (nakładki na krany, spiętrzające wodę), jako jedno z praktycznych narzędzi zmniejszenia zużycia wody.

Warsztaty dla beneficjentów Projektu

W dniu 9 października br. Fundusz Partnerstwa zorganizował warsztaty w zakresie realizacji, promocji i rozliczania projektów dla beneficjentów programu
„Aktywizacja mieszkańców Doliny Popradu w działania proekologiczne” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych i szkół z terenu gmin: Krynica Zdrój, Muszyna, Rytro i Piwniczna Zdrój, realizujących inicjatywy na rzecz poszanowania dziedzictwa i zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego.

Ruszyła realizacja projektów

Rozpoczęła się realizacja projektów, którym zostały przyznane dotacje w ramach Funduszu Kropli Beskidu. Środki z dotacji będą wykorzystywane od 1 maja 2007 roku do 30 listopada 2007 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu Dotacyjnego

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu Dotacyjnego „Funduszu Kropli Beskidu” w ramach którego nadesłano 25 wnioski o dotację. W dniu 5 czerwca 2007 roku Komisja Dotacyjna, składająca się z partnerów projektu (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, IMGW Kraków, Popradzki Park Krajobrazowy, przedstawiciele gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Rytro i Piwniczna Zdrój, Coca Cola Poland oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ) przyznała dotacje 11 projektom na łączną kwotę 93 000 PLN.

Modelowe zajęcia dla młodzieży

W dniu 14 i 15 maja odbyły się warsztaty w szkole podstawowej w Rytrze gdzie prowadzącym był R. Kocejko z Pomorskiej Grupy Energetycznej. W pierwszym w warsztatach uczestniczyło 20 uczniów ze szkoły Podstawowej w Rytrze, a w drugim również 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piwnicznej Zdroju. Uczniowie przed warsztatami prowadzili monitoring zużycia wody w gospodarstwach domowych i szkoły. W czasie warsztatów otrzymali zestawy perlatorów zmniejszających zużycie wody. Po warsztatach uczniowie kontynuowali monitoring.

Warsztaty dla nauczycieli

Przeprowadzono dwudniowe warsztaty w dn. 16-17 kwietnia 2007 r dla 10 nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 4 w Zawoi Przysłop zgodnie z programem w zakresie zasad tworzenia i prowadzenia lokalnych ośrodka aktywności ekologicznej i podstawowych zasad tworzenia i prowadzenia lokalnych programów środowiskowych.

Konferencja prasowa

12 kwietnia odbyła się konferencja prasowa w Krakowie mająca na celu podsumowanie edycji konkursu za rok 2006 i ogłoszenie programu na rok 2007 – we wszystkich materiałach dotyczących projektu rozsyłanych do dziennikarzy zamieszczono logo UE oraz informacje o źródle finansowania.

Inauguracja Programu

Przeprowadzono 4 spotkania informacyjno – konsultacyjne w czterech gminach:
- 2 kwietnia 2007 r. Krynica Zdrój – w Urzędzie Miejskim – uczestniczyło w nim 38 osób
- 2 kwietnia 2007 r. Muszyna – w Urzędzie Miasta i Gminy – uczestniczyło w nim 12 osób
- 10 kwietnia 2007 r. Piwniczna Zdrój – w Urzędzie Miasta i Gminy – uczestniczyło w nim 17 osób
- 10 kwietnia 2007 r. Rytro – w Urzędzie Gminy – uczestniczyło w nim 10 osób

Ogłoszenie Konkursu Dotacyjnego

Ogłoszono III edycję Konkursu Dotacyjnego w ramach Funduszu Kropli Beskidu (rozesłanie pocztą materiałów konkursowych i publikacji do organizacji, szkół, instytucji z gmin Krynica, Muszyna, Rytro, Piwniczna Zdrój) Fundusz Kropli Beskidu
Termin składania wniosków dotacyjnych 25 kwietnia 2007 r.

I posiedzenie Rady Programowej

W dn.15.02.2007r odbyło się posiedzenie Rady Programowej.
Na spotkaniu przedyskutowała i przyjęła regulamin konkursu. Radzie przekazano szczegółowe informacje dotyczące projektu „Aktywizacja mieszkańców Doliny Popradu w działania proekologiczne”, który wspiera realizację cyklicznego konkursu dotacyjnego Funduszu Kropli Beskidu. Przedyskutowano także sposoby i działania dotyczące wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
W skład Rady Programowej wchodzą m. in. przedstawiciele: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Funduszu Partnerstwa, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, gmin Muszyna, Krynica Zdrój, Piwniczna Zdrój i Muszyna, firmy Coca Cola.

Koniec

 

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu” oraz ze środków Funduszu Kropli Beskidu.