Ekonomia społeczna

Fundusz Partnerstwa oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zrealizował projekt, którego celem była promocja ekonomii społecznej, jako szansy na usystematyzowanie działań i zapewnienia stabilnych źródeł finansowania.

W ramach projektu „Przedsiębiorcze działania, społeczne zyski” zostały przeprowadzone szkolenia i seminaria z ekonomii społecznej dla beneficjentów programów dotacyjnych Funduszu Partnerstwa.

Projekt został przeprowadzony w oparciu o doświadczenia programu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”.

Celem naszego projektu było zaprezentowanie korzyści, jakie mogą odnieść lokalnie działające organizację pozarządowe z prowadzenia działalności gospodarczej, tworzonej w oparciu o zasady ekonomii społecznej.

Uroczyste podpisanie Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej.

W środę 12 marca 2008 roku w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej.

Gościem Honorowym uroczystości był pierwszy Premier III Rzeczpospolitej w latach 1989-1991 – Tadeusz Mazowiecki.

Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej jest pierwszym w Polsce porozumieniem instytucji i organizacji deklarujących chęć współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (ES) i jej podmiotów. Wśród Sygnatariuszy Paktu znajdują się, obok Fundacji „Fundusz Partnerstwa” i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, przedstawiciele samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej, szkoły wyższe, przedstawiciele biznesu oraz instytucje publiczne, w sumie 24 instytucje z terenu Województwa Małopolskiego.

Przedsięwzięcie ma służyć promowaniu idei ekonomii społecznej oraz wspomaganiu i wzmacnianiu podmiotów związanych z tą sferą gospodarki. Koncepcja Paktu zakłada działania na rzecz regulacji prawnych i rekomendowanie przyjętych rozwiązań. Uruchomione zostaną instrumenty finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Podejmowane będą działania na rzecz rozwoju edukacji w obszarze ES oraz wzmacniania kompetencji w tym sektorze. W najbliższym czasie w celu usprawnienia przepływu informacji uruchomiona zostanie platforma internetowa – Małopolski Wortal Ekonomii Społecznej. Wszystkie przedsięwzięcia mają w dalszej perspektywie przyczynić się do wypracowania silnej marki małopolskiej ekonomii społecznej.

Seminarium „Przedsiębiorcze działania, społeczne zyski – dobre praktyki w ekonomii społecznej”

Celem seminarium „Przedsiębiorcze działania, społeczne zyski”, które odbyło się 17 marca 2008 było wprowadzenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów istotnych z punktu widzenia rozwoju reigonu w tematykę ekonomii społecznej.
Anna Jarzębska (Specjalista ds. Promocji w Projekcie) zaprezentowała działania Grup Partnerskich w różnych regionach Polski. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że budowanie partnerstwa jest ważne przy tworzeniu firmy społecznej w oparciu o zasoby regionu.
Andrzej Biderman i Monika Zawada-Miska przedstawili rezultaty działania Partnerstwa „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” od strony beneficjentów ostatecznych (bezrobotnych), organizacji pozarządowej i regionu jej działania. Agnieszka Słowik i Olga Gałek rozszerzyły temat ekonomii społecznej pod kątem jej wartości – czynników ekonomicznych i społecznych dla przedsiębiorstw społecznych, szansy jaką stwarza dla organizacji pozarządowej.
Podczas prezentacji pięciu firm społecznych utworzonych w ramach Projektu skoncentrowano się na ich ofercie, odpowiedzialności i motywacji do tworzenia przedsiębiorstwa społecznego przez organizację pozarządową, a czyli osób nią zarządzających. Dla uczestników seminarium ważne było przejście od małych inicjatyw lokalnych do działań w grupie.

Warsztaty „Przedsiębiorcza szkoła – dobre praktyki Programu Szkoły dla Ekorozwoju”

Warsztat „Przedsiębiorcza szkoła” dla szkół i organizacji związanych ze szkołami, który odbył się 28 marca 2008 ukazał możliwości finansowania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju wokół szkoły. Ważnym punktem spotkania było zapoznanie uczestników z założeniami przedsiębiorczości społecznej, rezultatem Partnerstwa „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”, jak również sposobem tworzenia spółdzielni uczniowskiej.
Uczestnicy szkolenia pracując w grupach poszukiwali pomysłów na projekty w oparciu o potencjał regionu, przeszli drogę „Od pomysłu do projektu”, formułując projekt i planując praktyczne działania, zapraszając do niego partnerów. Projekty analizowane przez uczestników koncentrowały się na trzech tematach: segregacja odpadów, energia i ogródki przy szkole. Przedsiębiorczość społeczna została uznana przez nich jako temat ciekawy i innowacyjny, kilka osób zainteresowała się tworzenie spółdzielni uczniowskiej przy szkole.

Seminarium "Przedsiębiorcze działania, społeczne zyski dla sieci Grup Partnerskich

„Przedsiębiorcze działania, społeczne zyski" - wizyta studyjna w firmach społecznych

Uczestnicy wizyty studyjnej, zorganizowanej w dniach 10-11 kwietnia 2008, prezentującej działalność firm Green Traveller i HORYZONTY ITD mieli możliwość poznać funkcjonowanie firm społecznych od różnych stron. Podczas warsztatów i prezentacji zyskali wiedzę od menadżerów i pracowników firm społecznych dotyczącą budowania firmy społecznej przy organizacji pozarządowej, zarządzania organizacją, tworzenia strategii rozwoju firmy, budowania marki pod kątem oczekiwań konkretnej grupy klientów. Zwiedzając Suchą Beskidzką, Dwór na Wysokiej, Lanckoronę poznawali oferty firm społecznych, jej sposób współpracy z usługodawcami lokalnymi i jakość obsługi klienta.
Uczestnicy wizyty studyjnej uznali ją za dobra forma poznania dobrych przykładów przedsiębiorczości społecznej, która zapewnia nowe kontakty, wymianę własnych doświadczeń, nowe możliwości współpracy. Jedna z uczestniczek wizyty napisała w ankiecie oceniającej: „Niesamowicie treściwe spotkanie, wracam pełna pomysłów i inicjatywy, zaczynam już po weekendzie”.

Seminarium PODSTAWY FUNDRAISINGU.

24 kwietnia 2008 odbyło się w Krakowie seminarium „PODSTAWY FUNDRAISINGU – Metody dywersyfikacji źródeł finansowania działań organizacji w kontekście ekonomii społecznej”. Jego celem było dostarczenie przedstawicielom organizacji pozarządowych wiedzy dot. różnorodnych technik i narzędzi fundraisingowych, których stosowanie może zwiększyć stabilizację finansową organizacji.
Prezentacje dot. Projektów „Przedsiębiorcze działania, społeczne zyski” i „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” przybliżyły uczestnikom temat prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje. Może ona stanowić (obok grantów) jedną w podstaw finansowania działań statutowych organizacji. Kolejną pulą funduszy mogą być środki od prywatnych sponsorów, będące efektem zaplanowanych działań fundraisingowych.
Trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu podkreślali, że fundraising* powinien stanowić jedną z form finansowania działalności organizacji. Podczas prezentacji poszczególnych metod fundraisingowych pojawiały się liczne pytania. Uczestnicy szkolenia podkreślali, że mają problem w prowadzeniu rozmów z prywatnymi darczyńcami, wielu z nich nie ma żadnego doświadczenia w tym zakresie.
 

*„Fundraising to planowe, etyczne i skuteczne zdobywanie funduszy na cele społeczne poprzez sponsoring, odpłatna działalność statutowa, kampanie publiczne i medialne oraz budowanie relacji z darczyńcami indywidualnymi”.

"Akademia Przedsiębiorczości Społecznej"

Szkolenie „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej” zorganizowane w dniach 15-16 maja 2008 przeznaczone było dla osób, które mają w planach uruchomienie firmy społecznej przy organizacji pozarządowej. Jego celem było dostarczenie praktycznych wskazówek istotnych przy zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego, stosowania zasad ekonomii społecznej i biznesplanowania. Prowadzący szkolenie to praktycy, którzy zaangażowani byli w budowanie pięciu firm społecznych w ramach Partnerstwa PIW EQUAL „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”.
W I dniu szkolenia podczas pracy w grupach uczestnicy zastanawiali się nad potencjałem regionu i organizacji pod kątem prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Wspólnie analizowano również cechy pożądane u osoby zarządzającej przedsiębiorstwem społecznym. Wnioski z prac w grupach:
1) istotne jest włączanie w budowanie firmy przy organizacji pozarządowej - społeczności lokalnej (partnerstwo), budowanie przyjaznego otoczenia dla działalności organizacji;
2) charyzma osoby budującej przedsiębiorstwo społeczne, zaufanie jakim obdarzają ją partnerzy lokalni to bardzo ważne czynniki zwiększające szansę sukcesu firmy społecznej;
3) organizacja pozarządowa chcąc prowadzić działalność związaną z regionem – sprzedawać produkty i usługi lokalne, musi być zorientowana na potencjalnego klienta.
W II dniu szkolenia praca w grupach związana była m.in. z poszukiwaniem potencjalnego klienta dla produktu przedsiębiorstwa społecznego. Zadaniem uczestników było określenie klienta (segmentacja) oraz zdiagnozowanie jego potrzeb.
Na koniec II dnia szkolenia odbyło się podsumowanie całości, w trakcie którego uczestnicy dzielili się refleksjami ze szkolenia i planami na przyszłość dot. gospodarki społecznej. Najistotniejsze dla uczestników były praktyczne wskazówki, przykłady z firm społecznych utworzonych w ramach Projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” oraz wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy sobą. Uczestnicy, którzy brali wcześniej udział w wizycie studyjnej podkreślali, że podczas szkolenia „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej” uzupełnili wiadomości zdobyte podczas wizyty studyjnej, mieli możliwość zadać pytania, które pojawiły się po powrocie z wizyty do swej organizacji pozarządowej.
Uczestnicy szkolenia „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej” otrzymali publikację „Firma społeczna w rozwoju lokalnym. Poradnik dla organizacji pozarządowych” oraz wizytowniki z życzeniami sukcesów w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego od realizatorów Projektu.

Studenckie Stoliki Ekonomii Społecznej

Spotkania pt. „Studencki Stolik Ekonomii Społecznej” miały na celu promocję tematu przedsiębiorczości społecznej oraz rezultatów Projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” wśród studentów.
Spotkanie 21 maja 2008 miało charakter warsztatowy, odbyło się z udziałem małej grupki studentów, szczególnie zainteresowanych tematem EQUAL. Jedna z uczestniczek spotkania przygotowała pracę zaliczeniową dot. Projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”.
W spotkaniu 29 maja 2008 wzięło udział ponad 70 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Prezentacje dot. gospodarki społecznej oraz rezultatów Projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” zostały wzbogacone o dyskusję z udziałem uczestników spotkania.

Bardzo dziękujemy Pani dr Annie Odrobinie i Panu prof. dr hab. Aleksandrowi Surdejowi za pomoc w organizacji Studenckich Stolików Ekonomii Społecznej.

Koniec

 

Projekt został sfinansowany przez Fundację Fundusz Współpracy przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL