Aktywizacja społeczności lokalnych

Fundacja Fundusz Partnerstwa specjalizuje się w prowadzeniu programów wspierających małe, lokalne organizacje, działające na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W 2008 roku Fudnusz Partnerstwa zrealizował projekt „Aktywizacja społeczności Lokalnych do działań proekologicznych w Polsce Południowej” finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W programie uczestniczyły organizacje pozarządowe i szkoły, sam projekt natomiast tematycznie dotyczył ochrony zasobów wodnych, poszanowania energii oraz gospodarowania odpadami.

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w praktyczne działania, zmierzające do ochrony środowiska w najbliższym ich otoczeniu.

Program miał za zadanie zweryfikować potrzeby, sprawdzić możliwości i zidentyfikować bariery, przed jakimi stoją lokalnie działające organizacje pozarządowe.

W ramach projektu został utworzony także Ośrodek Wsparcia Ekologicznego, działający przy Funduszu Partnerstwa, którego zadaniem było wspieranie małych pozarządowych organizacji w tworzeniu projektów i pozyskiwaniu środków na ich realizację.

 

Działania podjęte w ramach realizacji programu.

Warsztaty nt włączania obszarów Natury 2000 w rozwój ekoturystyki

W dniu 6 listopada 2008 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się warsztat metodą grup fokusowych nt. włączania obszarów Natury 2000 w rozwój ekoturystyki na przykładzie zielonych szlaków Greenways.
Głównym założeniem spotkania było zaproponowanie praktycznego rozwiązania problemów pojawiających na etapie wdrażania turystyki zrównoważonej. Spotkanie to jako drugi etap badań fokusowych stał się okazją do dyskusji o doświadczeniach organizacji w realizacji projektów, angażowania lokalnych społeczności w ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrody z uwzględnieniem wymogów gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz cech regionalnych lokalnych społeczności. Warsztat zorganizowano we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Przyrody Panią Dr Bożeną Kotońską.

Wizyta studyjna dla dziennikarzy „Szlakiem inicjatyw lokalnych”

W dniach 21 - 23 października 2008 r. odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy „Szlakiem inicjatyw lokalnych” prezentująca cenne inicjatywy lokalne na rzecz ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Karpat. Wybrano dwa atrakcyjne regiony karpackie – wciąż jeszcze nieodkryty Beskid Sądecki oraz magiczne Bieszczady. W Beskidzie Sądeckim szlak poprowadził przez miejsca realizacji programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu, gdzie lokalni liderzy chronią cenną przyrodę Karpat, zwłaszcza zasoby wody, angażując w działania szkoły, gminy i organizacje pozarządowe. Druga część podróży wiodła transgranicznym szlakiem Greenway Karpaty Wschodnie, gdzie poznano ludzi, którzy poświęcają się odkrywaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego Karpat, tworzą ekomuzea, odtwarzają tradycje rzemieślnicze i artystyczne regionu.

Odsłonięcie pomnika św. Kingi

Uroczystość odsłonięcia pomnika św. Kingi przy źródłach wody mineralnej w Głębokiem.
W dniu 27 lipca 2008 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika św. Kingi w ramach projektu ratowania źródeł realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Młodów ze środków dotacji Funduszu Partnerstwa. Przy tej okazji wręczono nagrodę Funduszu Kropli Beskidu za najlepszą inicjatywę roku 2007.Równorzędną nagrodę otrzymał projekt Szkoły Podstawowej w Wierchomlii Wielkiej pt. „Kropla Wierchomlanki”.

Spotkanie koordynatorów regionalnych

W dniach 24-25 czerwca br. w Marszowicach pod Krakowem odbyło się drugie spotkanie koordynatorów regionalnych współpracujących z Funduszem Parterstwa w ramach realizowanych programów dotacyjnych. Warsztat ten skoncentrowany był na tematyce przywództwa osobistego, sytuacyjnego i przywództwa w stresie. Rola, którą pełnią koordynatorzy w swoich organizacjach i środowiskach wymaga od nich dużego zaangażowania, wiedzy i umiejętności. Dlatego też warsztaty zostały przeprowadzone innowacyjnymi metodami z wykorzystaniem praktycznych zajęć z końmi jako coachami

Posiedzenie Rady Programowej Funduszu Kropli Beskidu

19 czerwca 2008 r. Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu na posiedzeniu w Urzędzie Miasta w Piwnicznej Zdroju oceniała 22 nadesłane wnioski o dotację w ramach konkursu Funduszu Kropli Beskidu. Rada przyznała nagrody pieniężne za najlepszy projekt roku 2007 r. oraz przyznała dotacje 11 projektom na łączną kwotę 84.492 PLN.Dwie równorzędne nagrody za projekt roku 2007 otrzymali:- Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Młodów (4 tys. zł) za projekt pt. „Działania przy źródłach wody mineralnej św. Kingi w Głębokim”- Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej (3 tys. zł) za projekt pt. „Kropla Wierchomlanki”

Ulotka informacyjna Funduszu Partnerstwa

W ramach projektu w maju przygotowano i wydano ulotkę w ilości 1000 szt. Jest to materiał promocyjny i referencyjny dla beneficjentów

Ogłoszenie konkursu dotacyjnego Funduszu Kropli Beskidu

W kwietniu 2008 r. został ogłoszony konkurs dotacyjny w ramach programu Fundusz Kropli Beskidu. Informacje rozpowszechniane były poprzez strony internetowe Funduszu Partnerstwa oraz gmin Rytro, Muszyna, Krynica i Piwniczna, a także podczas konferencji i spotkań.

Światowy Dzień Wody – Nowy Sącz 22 kwietnia 2008 r.

W dniu 22 kwietnia 2008 w Nowym Sączu odbyła się w ramach Światowego Dnia Wody konferencja poświęcona ochronie i stanom wód, a także tematowi wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Prezes Funduszu Partnerstwa Anna Woźniak, wygłosiła referat na temat realizacji projektu „Angażowanie społeczności lokalnych do działań proekologicznych w Polsce Południowej” oraz inicjatyw realizowane w ramach Funduszu Kropli Beskidu. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starosty Nowosądeckiego – Jana Golonki, z udziałem wielu ekspertów, m.in. Jerzego Greli, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Spotkania warsztatowo-informacyjne

W maju 2008 r. Fundusz Partnerstwa przeprowadził 4 spotkania warsztatowo-informacyjne, w następujących terminach w 4 gminach Beskidu Sądeckiego:
5 maja 2008 r. Krynica Zdrój uczestniczyło w nim 13 osób
5 maja 2008 r. Muszyna uczestniczyło w nim 7 osób
6 maja 2008 r. Rytro uczestniczyło w nim 8 osób
6 maja 2008 r. Piwniczna uczestniczyło w nim 14 osób
Łącznie 42 osoby.
Podczas spotkań omawiano możliwość korzystania z ośrodka wsparcia Funduszu, przedstawiono ofertę w tym zakresie oraz kryteria naboru wniosków o dotacje w ramach Funduszu Kropli Beskidu. Każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów i publikacji dotyczących ochrony wód, realizowanego projektu aktywizacji społeczności lokalnych oraz edukacji dla ekorozwoju.

Posiedzenie Rady Programowej Funduszu Kropli Beskidu.

W dniu 15 kwietnia 2008 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Funduszu Kropli Beskidu. Wzięli w nim udział przedstawiciele: RZGW w Krakowie; przedstawiciele gmin: Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Rytro; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, firma Coca-Cola, Popradzki Park Krajobrazowy, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.Podczas spotkania wybrano przewodniczącego, omówiono aktualne działania w ramach Funduszu Kropli Beskidu oraz przedstawiono harmonogram konsultacji społecznych.

Spotkanie koordynatorów

Podczas pierwszego dwudniowego spotkania koordynatorów, które odbyło się w Krakowie w dniach 12-13 kwiecień 2008 r. zostało zaprezentowane know-how w zakresie doradztwa w planowaniu i realizacji programów ekologicznych, angażowaniu partnerów, wymianie informacji, zarządzaniu projektami, zarządzaniu finansami, pozyskiwaniu źródeł finansowania. Przeprowadzono również praktyczne ćwiczenia w zakresie oceny wniosków o dotację składanych do Funduszu Partnerstwa.

Warsztaty Grupy Fokusowej.

W dniu 27 marca 2008 r. we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody Panią Bożeną Kotońską w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyły się warsztaty Grupy Fokusowej.
Spotkanie to było okazją do dyskusji nt doświadczeń organizacji w realizacji projektów oraz umożliwi w przyszłości dostosowanie wsparcia Funduszu Partnerstwa do potrzeb i oczekiwań sektora pozarządowego. Głównym założeniem warsztatu było rozpoznanie lokalnych potrzeb, wypracowanie skutecznych metod współpracy oraz zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w praktyczne działania proekologiczne.
W spotkaniu uczestniczyło 11 osób w tym 9 przedstawicieli wybranych organizacji pozarządowych działających w sferze zrównoważonego rozwoju z rejonu Małopolski.

Spotkanie Rady Programowej Funduszu Kropli Beskidu

W dniu 19 marca 2008 roku w Krakowie odbyło się spotkanie Rady Programowej Funduszu Kropli Beskidu. Podczas spotkania dokonano ustaleń organizacyjnych z partnerami projektu: RZGW w Krakowie, Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, PKE Koło w Krynicy, NOT-em z Nowego Sącza i Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Podsumowano III edycję Programu – rok 2007, przedyskutowano i zatwierdzono nowy regulamin konkursu dotacyjnego oraz program działań na rok 2008.W celu poznania potrzeb i barier organizacji oraz szkół działających lokalnie w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w okresie luty – marzec przeprowadzono badania ankietowe. Zdefiniowały one możliwości rozwoju oraz określiły rodzaj wsparcia, jakie może udzielić Fundusz Partnerstwa w ramach zorganizowanego ośrodka wsparcia oraz w ramach organizowanych konkursów dotacyjnych.Badania zostały przeprowadzone we współpracy z firmą VRG Strategia Instytut Badań Marketingowych i Społecznych, a analizę statystyczną wyników przedstawiono w formie raportu pt. „Kondycja i potrzeby organizacji pozarządowych i szkół z południa Polski w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju”.W ankiecie wzięło udział 30 organizacji pozarządowych oraz 17 szkół będących beneficjentami Funduszu Partnerstwa.

Badania ankietowe

W celu poznania potrzeb i barier organizacji oraz szkół działających lokalnie w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w okresie luty – marzec przeprowadzono badania ankietowe. Zdefiniowały one możliwości rozwoju oraz określiły rodzaj wsparcia, jakie może udzielić Fundusz Partnerstwa w ramach zorganizowanego ośrodka wsparcia oraz w ramach organizowanych konkursów dotacyjnych.
Badania zostały przeprowadzone we współpracy z firmą VRG Strategia Instytut Badań Marketingowych i Społecznych, a analizę statystyczną wyników przedstawiono w formie raportu pt. „Kondycja i potrzeby organizacji pozarządowych i szkół z południa Polski w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Koniec