Nowy program - "Eko platforma działań edukacyjnych"

Zapraszamy samorządowe przedszkola i szkoły podstawowe z Krakowa do bezpłatnego udziału w nowym projekcie Funduszu Partnerstwa - "Eko platforma działań edukacyjnych".

Projekt rusza już 1 sierpnia 2013 r. i potrwa do 30 czerwca 2014 r.

Dążąc do:
- podniesienia świadomości ekologicznej z zakresu gospodarowania odpadami, oszczędzania energii
i ochrony wody;
- pobudzenia wrażliwości ekologicznej;
- propagowania postaw proekologicznych i wyuczenia dobrych nawyków środowiskowych;
- wspierania kreatywnego podejścia do ekologii;
- wskazania konkretnych przykładów na zastosowanie działań proekologicznych w życiu codziennym;
- rozpowszechnienia wiedzy nt. gospodarowania odpadami, oszczędzania energii, ochrony wody oraz nt. terenów objętych programem Natura 2000 występujących na terenie m. Krakowa i okolic;

Fundusz Partnerstwa przygotował atrakcyjny program. W ramach którego odbędą się:

1. Warsztaty praktyczne dla dzieci z przedszkoli w wieku 5-6 lat i uczniów szkół podstawowych klas I-III
z trzech bloków tematycznych:
- segregacja odpadów i recykling;
- oszczędzanie energii;
- ochrona wody.
W warsztatach może wziąć udział 6 grup po 20 - 30 osób: 3 grupy przedszkolne, 3 grupy ze szkół podstawowych.
Na zakończenie każdego bloku tematycznego każda z placówek zakwalifikowana do projektu otrzyma komplet oznaczeń dot. segregacji i recyklingu, oszczędzania energii i ochrony wody.

2. Konkurs „Ja – Ty – My i ekologia"
W ramach każdego bloku tematycznego, po zakończeniu warsztatu, uczestnicy będą mieli do wykonania wg własnej koncepcji grupowe zadanie tematyczne.
Każda z grup będzie pracowała nad jednym "przedsięwzięciem", "wydarzeniem", np. eko pokaz mody, eko orkiestra, eko gazetka, biżuteria ekologiczna, eko talerz, eko przedstawienie, ogródki ekologiczne, eko piknik, eko gra i inne.
Przedstawiciele Fundacji Fundusz Partnerstwa, na zakończenie danego bloku tematycznego odwiedzą placówki i dokonają oceny "przedsięwzięć".
W czerwcu 2014 r., spośród 18 "przedsięwzięć" :
- 6 przedsięwzięć związanych z segregacją odpadów i recyklingu
- 6 przedsięwzięć związanych z oszczędzaniem energii
- 6 przedsięwzięć związanych z ochroną wody
nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie I, II i III miejsca.
Nagrodami dla zwycięskich placówek będą 3 kosze do segregacji odpadów (I miejsce), 2 dydaktyczne plansze ekologiczne (II miejsce), ekologiczna gra planszowa (III miejsce).

3. Konkurs dla wychowawców i nauczycieli na scenariusz zajęć ekologicznych
Konkurs na scenariusz zajęć ekologicznych będzie skierowany do grona pedagogicznego tych placówek, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie – po 1 osobie z placówki.
W czasie trwania konkursu Fundusz Partnerstwa będzie prowadził konsultacje i doradztwo.
Zespół Funduszu Partnerstwa wyłoni najlepszy pod względem nowatorskim i merytorycznym scenariusz,
a wychowawca/nauczyciel, który wygra konkurs otrzyma walizkę ekobadacza dla swojej placówki, natomiast pozostali uczestnicy: ekologiczno - przyrodnicze gry planszowe lub terenowe.
Nadesłane na konkurs scenariusze zostaną zawarte w publikacji, która zostanie zamieszczona na stronie Funduszu Partnerstwa, jak również rozesłana do placówek w Krakowie.

4. Szkolenie dla wychowawców i nauczycieli (po 1 osobie z każdej placówki biorącej udział w projekcie)
Tematami jednodniowego szkolenia, trwającego 8 h, będą m.in. :
- atrakcyjne, skuteczne metody edukacyjne;
- ekologia w życiu codziennym na przykładzie umiejętnego gospodarowania odpadami, energią i wodą;
- prowadzenie zdrowego stylu życia;
Szkolenie odbędzie się w Krakowie przy siedzibie Fundusz Partnerstwa. Poprowadzi go zespół Funduszu Partnerstwa.
Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych oraz dyplom uczestnictwa.

5. Quest
Questing to innowacyjna metoda aktywnego i twórczego podejścia do zagadnień bogactwa przyrodniczego i kulturowego danej społeczności lokalnej/danego obszaru przyrodniczego. To turystyka z zagadkami, zabawa, która łączy w sobie elementy harcerskich podchodów i gier terenowych, a której zwieńczeniem jest odnalezienie skarbu.
Każdą społeczność lokalną coś wyróżnia. W Krakowie są to np. obszary chronione objęte programem Natura 2000 - Dębnicko - Tyniecki obszar łąkowy, Łąki Nowohuckie, Skawiński obszar Łąkowy.
Fundacja Fundusz Partnerstwa opracuje Quest dotyczący tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem Łąk Nowohuckich.
Każda z placówek biorących udział w projekcie otrzyma Quest i z okazji Dnia Ochrony Środowiska przejdzie trasę Questu.

Spodziewane efekty dla dzieci w wieku przedszkolnym:
1. Wzrost wiedzy nt. segregacji odpadów,oszczędzaniu energii i ochronie wody, o obszarach chronionych
w Krakowie i okolicach i objętych programem Natura 2000;
2. Wzbogacenie słownictwa;
3. Pobudzenie kreatywności i wyobraźni twórczej;
4. Rozwój sprawności manualnej;
5. Propagowanie postaw sprzyjających środowisku w późniejszych latach życia;
6. Pogłębienie wzajemnych relacji wśród przedszkolaków;
7. Rozwój umiejętności pracy w grupie.

Spodziewane efekty dla uczniów szkół podstawowych klas I - III:
1. Wykreowanie postaw sprzyjających środowisku w późniejszych latach życia uczniów;
2. Wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w z segregacji odpadów,oszczędzania energii i ochrony wody;
3. Wzrost wiedzy nt. obszarów chronionych w Krakowie i okolicach objętych programem Natura 2000 ;
4. Wzbogacenie słownictwa;
5. Pobudzenie kreatywności i wyobraźni twórczej;
6. Wyzwolenie i utrwalenie świadomych postaw dbania o środowisko przyrodnicze;
7. Wzmocnienie kreatywnego i nowatorskiego sposobu działania na rzecz ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju;
8. Pogłębienie wzajemnych relacji wśród ;
9. Rozwój umiejętności pracy w grupie.

Spodziewane efekty dla wychowawców i nauczycieli:
1. Wzrost świadomości i pogłębienie wiedzy na tematy ekologiczne;
2. Rozwój osobisty i pedagogiczny;
3. Uatrakcyjnienie metodyki prowadzonych zajęć;
4. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń;
5. Pobudzenie kreatywności;
6. Wzrost autorytetu.

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA EKO PLATFORMY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH!